Artikel 1 - Definities:
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gehanteerd, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:
Workshoplive, gevestigd te Atlantisplein 1, 1093 NE Amsterdam,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer  61340982, hierna te noemen Workshoplive. Workshoplive is een Vennootschap  onder firma die gericht is op het faciliteren van het opnemen van videotrainingen.
Opdrachtgever:
De natuurlijke- dan wel rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te  willen maken van de diensten van Workshoplive.
Opdracht:
Iedere door Opdrachtnemer met Opdrachtgever te sluiten overeenkomst die  betrekking heeft op de door Opdrachtnemer aangeboden diensten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes waarbij opdrachtnemer diensten aan een opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door opdrachtnemer van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen indien dit het geval is in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

Artikel 3 - Overeenkomst:
Overeenkomsten kunnen zowel monding, schriftelijk, als ook via een voor akkoord getekende offerte tot stand komen.

Artikel 4 - Offertes:

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Offertes en aanbiedingen zijn tot dertig dagen na dagtekening geldig, tenzij anders is aangegeven.
 2. Eventuele offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever een samengestelde prijsopgave heeft aangeboden, verplicht dit opdrachtnemer niet tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht. Indien opdrachtnemer akkoord gaat met het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, verplicht dit opdrachtnemer niet om deze opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals; reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Opdrachtnemer kan niet aan offertes worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevat.

Artikel 5 - Verstrekken van informatie:

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en voor eigen rekening aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 6 - Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij:

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft opdrachtnemer het recht de dienst, geheel of ten delen, door derden uit te laten voeren. Dit geschiedt zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer doet hierbij zijn uiterste best om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteiten te bereiken.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.
 4. Als door opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van

Artikel 7 - Wijziging van de opdracht:

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd zal opdrachtnemer pas na het akkoord gaan van de opdrachtgever verder gaan met de uitvoering van de overeenkomst. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van opdrachtnemer en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 3. Indien wijziging meerwerk ten gevolgen heeft, mag opdrachtnemer de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 4. Opdrachtnemer brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 - Auteursrecht en licentie:

 1. Op elk werk van opdrachtnemer is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om veranderingen in het werk van opdrachtnemer aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in kader van de overeenkomst door opdrachtnemer tot stand gebrachten ontwerpen, schetsen, tekeningen, online diensten, films, software en andere materialen of bestanden blijven eigendom van opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie of stukken, zoals; ontwerpen, schetsen, tekeningen, online diensten, films, software en andere materialen of bestanden, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt in kader van de overeenkomst. Deze stukken mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis van een derde worden gebracht, zonder voorafgaande toestemming of indien uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om eventueel door de uitvoering verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van een derde wordt gebracht.
 6. Indien de opdrachtgever beeld- en/of geluidsmateriaal aanlevert dat door opdrachtnemer dient te worden opgenomen in videofilms, draagt opdrachtgever zorg voor de afdracht van Buma Stemrarechten.

Artikel 9 - Eigendoms voorbehoud:
Het door opdrachtnemer in kader van de overeenkomst geleverde aan opdrachtgever blijft eigendom van opdrachtnemer, totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen van de overeenkomst is nagekomen, een en ander behoudens het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 10 - Betaling en incassokosten:

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekeningnummer. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze alsdan een wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.
 3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde  incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken als, in de eerste plaats een vermindering van de kosten, vervolgens in vermindering van de ontstane rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11 - Klachten:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan opdrachtnemer en wel via telefoon (020-7752033) of e-mail ([email protected]). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer hier adequaat op kan reageren.
 2. Eventuele klachten zullen door opdrachtnemer binnen twee weken beantwoord worden. Daargelaten de situaties waarin dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk mede en doet hij zijn uiterste best om zo spoedig mogelijk alsnog te reageren.
 3. Indien een klacht - naar de mening van opdrachtnemer- gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12 Aansprakelijkheid:

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van opdrachtnemer bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst c.q. opdracht indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan; 
  gevolgschade;
  gederfde winst;
  gemiste besparingen en
  schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; 
  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade. 
  Dit alles mits het schade betreft waarvoor opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden aansprakelijk gesteld kan worden.
 5. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een gebrek ontstaat als gevolg van wijzigingen die door opdrachtgever of derden zijn aangebracht, of getracht werden te worden aangebracht, waarvoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven door opdrachtnemer. Dit geldt tevens indien opdrachtgever de zaak heeft aangewend voor doeleinden waarvoor opdrachtgever in redelijkheid wist of had moeten weten dat de zaak hier niet voor bestemd is.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.
 8. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico, dan wel tot éénmaal de hoogte van het betreffende factuurbedrag.

Artikel 13 - Geheimhouding:

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 14 - Privacy:
De opdrachtgever, aan te merken als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verklaart zich bekend met alle (huidige en toekomstig voorzienbare) wet- en regelgeving inzake privacybescherming, waaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Richtlijn 95/46/EG. De wederpartij verklaart uitdrukkelijk aan alle uit vorenstaande wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen te voldoen bij gebruik van het platform. Gebruikmaking van het platform geschiedt aldus voor rekening en risico van de wederpartij, die opdrachtnemer vrijwaart tegen enige aanspraak ter zake handelen of nalaten in strijd met vorenbedoelde wet- en regelgeving.”

Artikel 15 - Overmacht:

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever zal opdrachtgever, opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak  van de overmacht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 4. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der  partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van eventuele ontstane schade aan de andere partij. Voor zover het een abonnement betreft, kan de overeenkomst indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt slechts gedeeltelijk ontbonden worden. Pas indien de overmacht langer duurt dan zes maanden kan de gehele overeenkomst worden ontbonden.
 5. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht gedeeltelijk de verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd dit gedeelte aan opdrachtgever te factureren. De opdrachtgever is gehouden om deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Opschorting en ontbinding:

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien; 
  de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  opdrachtgever goede gronden heeft om e vrezen dat de opdrachtgever niet aan de verplichtingen na zal komen;
  door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever van opdrachtnemer niet langer gevergd kan worden dat deze de overeenkomst tegen de ten tijde overeengekomen voorwaarden zal nakomen.
 2. Indien opdrachtnemer over gaat tot ontbinding of opschorting, is opdrachtnemer op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van eventuele schade van opdrachtgever.
 3. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 4. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is of indien er zich omstandigheden voor doen waardoor instandhouding door de opdrachtnemer niet in redelijkheid gevergd kan worden.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de bestaande vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Indien ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, dient opdrachtgever de schade die opdrachtnemer heeft geleden te vergoeden.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds door opdrachtnemer wordt opgezegd zal deze zorg dragen, in overleg met opdrachtgever, dat de nog te verrichten werkzaamheden worden overgedragen aan een derde, tenzij dit niet in redelijkheid van de opdrachtnemer gevergd kan worden, of er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 17 - Toepasselijk recht:
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Geschillen:
In het geval van geschillen zal de bevoegde rechter de rechter in het arrondissement Amsterdam zijn, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.